Marktverkenning integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie

Stichting IMC 'De Duif'

Onze missie is het verbeteren van de gezondheidszorg door het bevorderen van de toepassing van integrale gezondheidszorg en het hebben van compassie met de medemens.

Direct naar hoofdmenu en site navigatie
Huidig pad:

Marktverkenning

NIPO-onderzoek

Uit een NIPO onderzoek uit 1998 kwam als conclusie dat de alternatieve geneeswijzen een goed imago hebben onder de Nederlandse bevolking.

NIPO onderzoek 1998:
Stellingen Mee eens (%) Niet mee eens (%) Weet niet (%)
Alternatieve geneeswijzen moeten op dezelfde manier worden getest als de reguliere geneeswijzen 83 10 7
Alternatieve geneeswijzen en reguliere geneeswijzen hebben beiden hun sporen verdiend bij het genezen van ziekten 73 17 10
Alternatieve geneeswijzen zijn een moderne vorm van kwakzalverij 18 75 7
Alternatieve genezers en reguliere artsen zouden nauw moeten samenwerken 81 13 6

Maar liefst 73% van de Nederlandse bevolking vindt dat zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen zich voldoende hebben bewezen bij de genezing van ziekten. Daarbij komt dat de term kwakzalverij nog slechts door 17% van de Nederlandse bevolking in de mond wordt genomen omtrent alternatieve geneeswijzen. De Nederlandse markt lijkt zodoende rijp voor een serieuze verdieping in de wereld van de alternatieve geneeswijzen. Het feit dat 81% van de Nederlandse bevolking vindt dat alternatieve genezers en reguliere artsen nauw zouden moeten samenwerken impliceert de gewenstheid van verregaande samenwerkingsvormen zoals IMC 'De Duif' wil verwezenlijken. Er wordt in de markt serieus gekeken naar de mogelijke aanvulling, die alternatieve geneeswijzen kunnen vormen op de reguliere geneeswijzen om zodoende in samenspel te komen tot een complete en integrale gezondheidszorg.

Regelgeving

Natuurlijk zijn vele aspecten van de alternatieve geneeswijzen nog een punt van discussie. Zo blijft vooral de kwaliteit een discutabel punt, maar door de komst van diverse objectieve instituten worden hierover in toenemende mate duidelijke regels geformuleerd. Ook met betrekking tot de klachtenbehandeling, de erkenning, de effectiviteit en de doorzichtigheid van de markt van de alternatieve geneeswijzen moet nog veel verbeterd worden. De beroepsverenigingen maken zich sterk om dit alles in goede duidelijk omlijnde banen te leiden. Voor de overheid is een taak weggelegd in de coördinatie en controle van de invoering van uniforme regelgeving omtrent de alternatieve geneeswijzen.

Baanbrekend

Men zou kunnen concluderen dat er nog een lange weg te gaan is voor de professionalisering van de alternatieve geneeskunde een feit is, maar het is een waardevolle weg waarbij IMC 'De Duif' mede voor goede richtlijnen en adviezen zorg draagt. IMC 'De Duif' positioneert zich zodoende op een unieke en baanbrekende wijze op de markt van de integrale geneeskunde. Daarbij komt dat IMC 'De Duif' beschikt over een aantal sterke succesfactoren waarmee zij zich ten opzichte van de concurrentie een permanente positie op de markt kan aanmeten. Door artsen de alternatieve geneeswijzen te laten uitoefenen wordt de zo kritische factor kwaliteit gewaarborgd. De vakbekwaamheid en kennis van de reguliere geneeskunde waarover deze artsen beschikken, zorgt er tevens voor dat de erkenning toeneemt ten opzichte van de door hen uitgeoefende alternatieve geneeswijzen. Zodoende wordt de integrale geneeskunde in zijn geheel als het ware 'gelift'.

Voordelen

Door te werken met reguliere artsen, die ook zijn aangesloten bij een beroepsvereniging, wordt de vergoeding van de in IMC 'De Duif' uitgevoerde behandelingen zeker gesteld. Het 'alles-onder-één-kap-principe' heeft tevens als positief effect dat de doorlooptijden voor de patiënten korter worden. Op basis van zowel de lichamelijke als psychische symptomen van een patiënt wordt er een diagnose gesteld en de daaraan gekoppelde behandelmethode gekozen. De aanwezigheid van zowel reductionistische als holistische kennis bij IMC 'De Duif' zorgt voor een verruiming van inzichten en komen uiteenlopende behandelmethoden letterlijk onder handbereik. Dit alles uiteraard ten voordele van de patiënt, die sneller en completer behandeld wordt.

Concurrentie

De bestaande praktijken, die werken met alternatieve geneeskunde, zijn doorgaans klein opgezet. Behoudens enkele spirituele centra, werken de meeste alternatieve genezers thuis. Deze mensen hebben veelal geen reguliere opleiding genoten, maar zichzelf geschoold door middel van bepaalde trainingen of cursussen, al of niet van de eigen beroepsverenigingen. Deze groep is voor IMC 'De Duif' niet als concurrentie aan te merken. IMC 'De Duif' werkt namelijk uitsluitend met regulier opgeleide behandelaars, die zich naast hun erkende opleiding gespecialiseerd hebben in diverse alternatieve en/of integrale disciplines. Momenteel zijn er nauwelijks vergelijkbare centra op de markt aanwezig!

Daarnaast is er nog een groep reguliere behandelaars, die in hun praktijk tevens alternatieve en/of integrale geneeskunde beoefenen. Dit is inmiddels een grote groep, in veel gemeenten in Nederland bevinden zich wel één of meer artsen, die zich ook bezig houden met alternatieve geneeskunde. Deze groep kan als directe concurrent van IMC 'De Duif' worden gezien, maar is niet echt bedreigend, aangezien door deze behandelaars niet wordt samengewerkt in een centrum, zoals bij IMC 'De Duif' het geval is.

Verder gaat IMC 'De Duif' zich ook begeven op de markt voor verhuur van congreszalen. Deze markt wordt gekenmerkt door veel spelers. IMC 'De Duif' biedt de zalen echter aan voor congressen en cursussen op het terrein van de gezondheidszorg en voor bedrijfskundige congressen, cursussen en trainingen met betrekking tot het welzijn van medewerkers. Door deze specifieke toepassing en de aanwezigheid van vele andere faciliteiten, zijn er weinig directe concurrenten te benoemen.

Lezingen, cursussen, en workshops worden echter wel door veel instellingen aangeboden. Ook hier biedt de aanwezigheid van alle andere faciliteiten in het IMC 'De Duif' een sterk concurrentievoordeel. Waar de concurrentie versnipperd is, biedt het IMC 'De Duif' juist een groot scala aan producten en diensten onder één dak.

Afzetgebied

Het primaire verzorgingsgebied van IMC 'De Duif' omvat regio Rijnmond met o.a. Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam. Door de unieke combinatie van faciliteiten en het integrale karakter, is het heel goed denkbaar dat IMC 'De Duif' mensen uit heel Nederland aan trekt. In Zuid-Limburg wordt momenteel ook gezocht naar mogelijkheden om daar een centrum op te zetten voor de verzorging van de nabij gelegen regio's in Duitsland en België.

IMC 'De Duif' richt zich op verschillende doelgroepen, te weten de particuliere markt en de zakelijke markt. In de particuliere markt kunnen ouderen met hun 65+ pas reductie krijgen op cursussen en workshops.

De particuliere markt:

  • Cliënten/patienten die integrale eerste lijnszorg (incl. de huisarts) willen;
  • Cliënten/patienten die alternatieve behandelingen willen maar voorafgaand een verantwoorde en integrale diagnostiek + behandeladvies willen hebben;
  • Cliënten/patiënten, die complementaire behandeling wensen;
  • Patiënten, die uitbehandeld zijn door de reguliere geneeskunde;
  • Mensen die lijden onder stress in privé- of arbeidssfeer;
  • Personen, die zonder doorverwijzing behandeld willen worden;
  • Personeel, dat is doorverwezen door (bedrijfs)artsen;
  • Medisch en paramedisch geschoolden.

De zakelijke markt:

Bedrijven, instellingen en instanties, die hun werknemers afvaardigen voor het volgen van congressen, workshops, cursussen en/of wellness-activiteiten. Deze personen kunnen eventueel overnachten in IMC 'De Duif' in de hiervoor speciaal ontworpen accommodaties. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het houden van vergaderingen in diverse ruimten van het centrum.

Samenvatting: kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen:
Kansen Bedreigingen
De groeiende markt/interesse voor de integrale geneeskunde. De negatieve publiciteit, die ontstaat door onprofessionele aanbieders in deze markt.
Kosten van behandelingen uitgevoerd door artsen worden door zorgverzekeraars vergoed. De werkzaamheid van alternatieve en/of complementaire geneeswijzen is vaak nog niet wetenschappelijke bewezen.
Aanstellen van artsen waarborgt de kwaliteit.  
Weinig directe concurrentie.  

IMC 'De Duif' hanteert de normen van de wet BIG. De kwaliteitseisen worden conform deze wet getoetst. Door reguliere academische voorstudie zijn de artsen bekend met medisch zorgvuldig handelen.

In de economie loopt Amerika als land steevast voor op Europa. Ook op het gebied van de integrale geneeswijzen blijkt dit het geval te zijn. In Amerika worden vele alternatieve geneeswijzen ook al in het reguliere circuit toegepast, en zelfs gedoceerd (zoals Therapeutic Touch en Healing Touch). Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat de reguliere geneeskunde hier in Nederland zich meer openstelt voor de mogelijkheden van alternatieve/complementaire geneeswijzen. IMC 'De Duif' speelt in op toekomstige mogelijkheden.

Het moge duidelijk zijn, dat IMC 'De Duif' niet klakkeloos alles wat alternatief of complementair is, omarmt. Er wordt zeer kritisch geselecteerd m.b.t. de toelating van artsen en paramedici en hun aanvullende methoden en technieken. Onderzoek, dossiervorming en transparantie staan daarom hoog in het vaandel bij IMC 'De Duif'.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Marktverkenning integraal medisch centrum voor integrale alternatieve gezondheidszorg, geneeskunde en therapie